Stage begeleider (ADL coach)

Het Zorghostel is een woonvorm voor 22 mensen met een verleden in de chronische dakloosheid die kampen met een ernstige verslaving en/of psychische problemen en multiproblematiek.

Wat wordt er van jou verwacht?

Dagelijkse begeleiding

Opvolgen van het dagelijkse reilen en zeilen

Assisteert bewoners in hun dagelijkse reilen en zeilen

Biedt dagelijkse structuur en routine door het begeleiden bij huis-, tuin-, was-, plas- en keukenactiviteiten en activeert bewoners hierin

Draagt bij een warme huiselijke en zorgzame sfeer

Is aanwezig en houdt toezicht op het nakomen van de huisregels

Past eventuele regels en sancties toe en volgt deze op

Biedt een luisterend oor voor de noden van de bewoners

Bewaakt het fysisch en psychisch welzijn van de cliënt

 

Externe samenwerking

Samenwerken met externe actoren

Werkt samen met externe diensten in functie van de cliënt

Maatschappelijke context

Oog hebben voor de bredere maatschappelijke context

Is een wandelende antenne

Ziet structurele problemen

Is alert voor maatschappelijke evoluties

Signaleert cliënt overstijgende problemen

Persoonlijke ontwikkeling

Ontwikkelen van de eigen professionaliteit

Reflecteert over het eigen handelen

Ontwikkelt de eigen deskundigheid via opleiding, lectuur, …

Werken in een team

Bijdragen aan het gemeenschappelijk doel en goede relaties binnen het team

Werkt samen met collega’s en leidinggevende

Neemt actief deel aan het teamoverleg

Registreert in het logboek

Bachelor Sociaal werk - Orthopedagogie
Bachelor Sociaal werk - Sociaal cultureel werk
Graduaat Maatschappelijk werk - werkplekleren
Graduaat Ortopedagogische begeleiding - werkplekleren
2e Jaar
3e Jaar
Niet beschikbaar

Contacteer ons